CHARTER FLIGHTS

cruise

Toronto to Orlando

$240.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Fort lauderdale

$325.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Paris

$1091.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Amsterdam

$1180.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Dublin

$1197.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Lisbon

$1238.00* taxes incl.

cruise

Toronto to Rome

$1448.00* taxes incl.

cruise

Toronto to London

$1462.00* taxes incl.

SCHEDULED FLIGHTS

cruise

Toronto to New York

$251* taxes incl.

cruise

Toronto to Honolulu

$523* taxes incl.

cruise

Toronto to Moscow

$843* taxes incl.

cruise

Toronto to Minsk

$1018* taxes incl.

cruise

Toronto to Tel Aviv

$1024* taxes incl.

cruise

Toronto to Chisinau

$1029* taxes incl.

cruise

Toronto to Riga

$1133* taxes incl.

cruise

Toronto to Tbilisi

$1141* taxes incl.

top